Forslag til nye vedtekter for ROF:

§1. NAVN

Foreningens navn er ROGALAND ORKIDEFORENING

§2. FORMÅL

Rogaland Orkideforening (ROF) skal arbeide for å utbre kunnskap om orkideer og veilede

medlemmene slik at de får størst mulig utbytte av sin interesse. Foreningen skal drive aktivt

organisasjonsarbeid og samarbeide med andre lag i inn og utland. Foreningen skal arrangere

medlemsmøter med faglig undervisning og sosialt samvær. Arrangere kurs, turer, utstillinger med

faglig innhold. Videre hjelpe nybegynnere med råd og veiledning. Samarbeide med innkjøp av

planter og rekvisita. Samarbeide med andre f.eks. hagelag.

§3. ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP

Rogaland orkideforening er en lokal forening som er tilsluttet Norsk Orkideforening (NOF).

Alle som har betalt årskontingenten og respekterer formålsparagrafen og retter seg etter

vedtektene er medlemmer og har stemmerett. Alle medlemmer får tilsendt medlemsbladet

«Orkideer» og har rett til å delta på foreningens importer av orkideer.

§4. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes innen utgangen av februar hvert år

og innkalles med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal det sendes saksliste, årsberetning,

regnskap, arbeidsplan/ budsjett valgnemda sin innstilling og evt. andre saker som er innsendt til

behandling.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding og regnskap.

Generalforsamling ledes av styre-leder inntil ordstyrer er valgt.

Generalforsamlingen skal behandle:

a) Valg av ordstyrer og referent (er)

b) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

c) Årsmelding

d) Regnskap

e) Evt. innkomne saker

f) Budsjett og evt. langtidsplan

g) Valg av leder for ett år

h) Valg av styremedlemmer for to år

i) Valg av to varamedlemmer i nr. rekkefølge for ett år

j) Valg av revisor(er)

k) Valg av ett nytt medlem i valgnemda for 3 år og leder for ett år.

Saker som ønskes behandlet må være innlevert skriftlig til styret senest 31 desember.

Slike saker blir avgjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

§5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Dersom 1/3 av medlemmene krever det skal

det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Innkalling skjer med minst en måneds varsel. Bare

saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

§6. STYRET

Styret skal bestå av 5, 7 eller 9 personer etter vedtak på generalforsamlingen.

Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver seg imellom etter forslag fra leder.

(kassere/økonomifunksjon, sekretær/informasjon, nestleder, materialforvalter og evt. andre

oppgaver.

Styret skal lede foreningens virksomhet i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.

Styret kan oppnevne andre utvalg når de finner det hensiktsmessig.

Styret skal arrangere medlemsmøter regelmessig, samt komme med forslag om saker eller tiltak

som kan være til beste for orkideforeningen.

Styret holder møte når leder kaller inn eller når 3 av styremedlemmene krever det.

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styret/ og eller varamedlemmer er tilstede. Ved

stemmelikhet er leders, eller i hans/hennes fravær nestleders stemme avgjørende.

§6. VALGNEMDA

Årsmøtet velger en valgnemd på 3 medlemmer. Funksjonstiden er 3 år, slik at ett medlem går ut

hvert år. Lederen velges særskilt blant valgnemdas medlemmer. Medlemmer i valgnemda kan ikke

gjenvelges i etterfølgende periode.

Valgnemda skal legge frem forslag på kandidater til alle de valg som årsmøtet skal foreta. Dersom

det settes frem motforslag fra medlemmene skal det avholdes skriftlig valg.

§7. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer må være sendt styre og kunngjort for medlemmene minst 2 måneder

før generalforsamlingen. Det kreves 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer

for endring.

§8 OPPLØSNING

Vedtar generalforsamlingen å oppløse foreningen, skal saken behandles på ekstraordinær

generalforsamling minst en måned og maks tre måneder senere. Vedtak om oppløsning må

ha minst ¾ flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer i to påfølgende

generalforsamlinger.

Eventuelle gjenværende eiendeler skal gis til andre organisasjoner med tilsvarende formål.

Vedtak gjøres med ¾ flertall som ved oppløsning.